Jaki jest Twój kolor?

Regulamin serwisu Madame Allure

Najczęściej zadawane pytania >>link<<

§1. INFORMACJE OGÓLNE ORAZ DEFINICJE

Madame Allure – serwis internetowy, prowadzony przez firmę Allure, zajmujący się pośrednictwem sprzedaży Produktów oraz sprzedażą detaliczną Produktów przez Internet, zwany dalej Sklepem, działający pod adresem www.madameallure.pl. Do korzystania z serwisu potrzebny jest komputer oraz dostęp do Internetu.

Właścicielem oraz Administratorem serwisu Madame Allure jest firma Allure, zwana dalej Administratorem, zarejestowana pod adresem:

ul. Ossowskiego 5 lok. 59, 91-089 Łódź, NIP: 7272569479
Kontakt: madameallure.pl@gmail.com

Produkt – rzecz lub usługa, które mogą być przedmiotem sprzedaży w serwisie Madame Allure

Rejestracja – czynność faktyczna, prowadząca do utworzenia Profilu lub Profilu Projektanta

Profil – konto osoby zarejestrowanej, umożliwiające składanie zamówień i dokonywanie zakupów w serwisie Madame Allure

Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji w serwisie Madame Allure, umożliwiające składanie zamówień i dokonywanie zakupów w serwisie Madame Allure

Profil Sprzedającego - konto osoby zarejestrowanej, umożliwiające składanie zamówień i dokonywanie zakupów w serwisie Madame Allure, rozszerzone przez Administratora o możliwość samodzielnego dodawania opisów, zdjęć, tytułów, cen i innych danych składających się na wygląd oferty oferowanego do sprzedaży Produktu.

Sprzedający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej i pozytywnym zaopiniowaniu przez Administratora Sklepu, posiada możliwość sprzedaży Produktów na sprzedaż za pośrednictwem serwisu Madame Allure – dodawania Opisu Projektanta, Opisów Produktów, zdjęć, tytułów, cen i innych danych składających się na wygląd oferty oferowanego do sprzedaży Produktu.

Opis Projektanta – opis Sprzedającego, zawierający krótką charakterystykę oferowanych przez niego Produktów, oraz opcjonalnie inne informacje, które Sprzedający uzna za interesujące dla innych Użytkowników serwisu. Opis Projektanta widoczny jest na jego Profilu oraz w Karcie Produktu.

Nazwa Produktu – nazwa widoczna w Karcie Produktu, np. w przypadku oferty dotyczącej torebki, w nazwie powinno znaleźć się określenie „Torebka” oraz dodatkowe dane, które Sprzedający uzna za stosowne (jak np. unikatowa nazwa Produktu, nazwa serii z której pochodzi Produkt, materiał z którego Produkt został bądź zostanie wykonany na zamówienie).

Opis Produktu – opis zawierający parametry Produktu: rodzaj, wymiary, opis materiałów z których został wykonany, opis techniki wykonania, oraz wszelkie dane, które Sprzedający uzna za konieczne. Dodanie Opisu Produktu stanowi złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktu.

Produkt - materialny przedmiot zakupu, wykonywany na zamówienie Klienta.

Karta Produktu – strona danego Produktu, na której widnieje Nazwa produktu, Opis Produktu, cena Produktu, dostępne formy wysyłki, Opis Projektanta oraz miniatury innych Produktów Sprzedającego.

Sprzedaż -  transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie - zwanym Kupującym, a Sprzedającym. Umowa zawierana jest w języku polskim.

Kupujący – Użytkownik, który dokonuje zakupu Produktu za pośrednictwem serwisu Madame Allure.

Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla serwisu Madame Allure


§2. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU MADAME ALLURE

1. Rejestracji w serwisie Madame Allure dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Odnośnik do formularza rejestracyjnego znajduje się na stronie głównej serwisu, w lewym górnym rogu pod nazwą „Rejestracja”. Po kliknięciu w odnośnik użytkownik przekierowywany jest do strony. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza następującymi danymi: nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail. Przed zarejestrowaniem Profilu, użytkownik powinien zaakceptować Regulamin (poprzez oznaczenie pola „Akceptuję warunki Regulaminu sklepu” oraz wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie serwisu Madame Allure i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Jeśli użytkownik wyraża chęć otrzymywania newslettera, może się do niego zapisać, przy rejestracji zaznaczając opcję „Chcę otrzymywać newsletter”. Po rejestracji, przed dokonaniem zakupu, Użytkownik powinien uzupełnić dane, logując się na swoje konto, w zakładce „Moje dane” podając imię, nazwisko, adres zamieszkania / adres korespondencyjny, opcjonalnie: numer telefonu.

2. Użytkownik ma prawo do uzupełniania, zmiany oraz sprostowania swoich danych osobowych, w szczególności szczególności w celu realizacji zamówień.

3. Użytkownikami serwisu Madame Allure mogą być osoby fizyczne, posiadające zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nie posiadające osobowości prawnej, które na mocy odrębnych przepisów mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

4. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy swojego hasła.

5. Użytkownik zobowiązuje się nie użyczać swojego konta osobom trzecim.

6. Wszelkie dane (za wyjątkiem danych osobowych) i treści dostarczone przez Użytkowników na adres Serwisu lub przy pomocy Serwisu nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik, umieszczając w Profilu dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami regulaminu. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, a także niewyłącznej licencji do korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawa do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób utworów udostępnionych dobrowolnie przez Użytkownika w Serwisie na następujących polach eksploatacji:

- umieszczania materiałów w bazach danych Serwisu oraz wykorzystania materiałów do promocji i reklamy Serwisu, w tym w szczególności po dokonaniu ich modyfikacji w sposób, jaki Administrator uzna za stosowne.

- publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, elektronicznej dystrybucji a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w szczególności Administrator ma prawo m.in. do umieszczania utworu na wszystkich podstronach internetowych Serwisu Madame Allure, na profilach serwisu Madame Allure w mediach społecznościowych, i prezentowania tych utworów innym użytkownikom.

7. Zabrania się Użytkownikom przekazywania sobie nawzajem jakichkolwiek informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres e-mail, numer telefonu, adres strony internetowej.

8. Zabrania się publikowania w serwisie Madame Allure treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

9. W przypadku złamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator ma prawo usunąć Profil Użytkownika. W przypadku usunięcia Profilu Projektanta, Administrator zobowiązany jest dokonać rozliczenia z Projektantem za Produkty, które Projektant doręczył do Kupującego. Rozliczenia dokonywane są zgodnie z harmonogramem rozliczeń.
§3. ZASADY ZAKUPÓW

1. Dodanie Produktów do koszyka odbywa się poprzez kliknięcie na szarą ikonkę koszyka, znajdującą się pod miniaturą Produktu na liście Produktów, bądź poprzez kliknięcie niebieskiej ikonki koszyka z plusem, znajdującej się w karcie danego Produktu, przy nazwie Produktu, bądź poprzez kliknięcie szarej ikony z napisem „Dodaj do koszyka”, znajdującej się pod opisem dostępnych form wysyłki dla danego Produktu. Po kliknięciu na ikonkę koszyka / napis „Dodaj do koszyka”, Produkt zostanie dodany do koszyka, a Użytkownik zostanie przeniesiony do Koszyka. Po dodaniu Produktów do Koszyka Użytkownik może złożyć zamówienie lub kontynuować zakupy, klikając w napis „kontynuuj zakupy”, znajdujący się po lewej stronie, pod listą Produktów, znajdujących się w Koszyku.
Aby złożyć zamówienie po dodaniu Produktu/Produktów do Koszyka, w Koszyku należy wybrać formę wysyłki dla każdego Produktu. Odbywa się to poprzez rozwinięcie listy zatytułowanej „wybierz formę wysyłki”, znajdującej się pod danym Produktem / Produktami (jeśli kilka Produktów pochodzi od jednego Sprzedającego) i wybranie preferowanej formy wysyłki. Wówczas koszt wybranej przez Kupującego wysyłki zostanie dodany do kwoty do zapłaty. Po dokonaniu tej czynności, złożenie zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie ikony z napisem „złóż zamówienie”, znajdującej się pod listą Produktów w Koszyku, po lewej stronie.
Jeśli po dodaniu Produktów do Koszyka Kupujący kontynuuje zakupy, do Koszyka może powrócić poprzez kliknięcie napisu „Koszyk”, znajdującego się u góry strony.

2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę wskazaną w trakcie dokonywania zakupu powiększoną o koszty dostawy, w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu, zamówienie zostaje anulowane. Kupującemu, który w ciągu 30 dni nie opłaci trzech zamówień, Administrator ma prawo usunąć Profil. W uzasadnionych przypadkach, po uprzednim kontakcie z Administratorem, termin płatności może zostać wydłużony.

3. Terminem zapłaty jest dzień, w którym wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Administratora. W związku z tym należy dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknięcia anulowania zamówienia.

4. Umowa zostaje zawarta w momencie powiadomienia Kupującego automatyczną wiadomością e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży Produktu zamówionego przez Kupującego. Dodatkowo informacje o sposobie finalizacji umowy oraz statusie wysyłki Kupujący może uzyskać po zalogowaniu do swojego Profilu w Sklepie w zakładce Moje Zamówienia.

5. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Madame Allure podawane są w złotych polskich w wartościach brutto. Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy danym Produktów w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

6. Kolory serduszek, które pozwalają dokonywać selekcji kolorystycznej produktów, są kolorami domyślnymi i mogą różnić się odcieniem w zależności od danego surowca i producenta. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Projektantem lub właścicielem sklepu.1. KOSZTY WYSYŁKI

1. Koszty wysyłki zakupionego Produktu pokrywa Kupujący.

2. Koszty wysyłki są ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego Produktu, w momencie jego wystawiania na sprzedaż za pośrednictwem serwisu Madame Allure.

3. Koszty wysyłki naliczane są po dokonaniu wyboru formy wysyłki przez Kupującego w Koszyku (wybór z listy poprzedzonej napisem: „wybierz sposób wysyłki”), oddzielnie dla Produktów każdego Sprzedającego. Oznacza to, że zamawiając kilka Produktów od kilku Projektantów, koszty przesyłki będą oddzielne dla każdego z zamówionego Produktów. Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie oznaczonych w treści ogłoszenia o produkcie, Produkty pochodzące od różnych Sprzedających będą wysyłane w oddzielnych przesyłkach.

4. Koszty wysyłki, podane przy Produktach, są kosztami wysyłki obowiązującymi na terenie Polski. W przypadku wysyłki zamówień do innych krajów, przed złożeniem zamówienia konieczne jest skontaktowanie się ze Sprzedającym za pośrednictwem Administratora, w celu ustalenia indywidualnych kosztów przesyłki.

5. W przypadku zamawiania jednorazowo więcej niż jednego Produktu od jednego Sprzedającego, koszty wysyłki przeliczane są następująco: najwyższy koszt wysyłki ustalony dla Produktów znajdujących się w Koszyku + 20% tego kosztu dla każdego kolejnego Produktu.

6. Koszty wysyłek podane na stronie to koszty przesyłki towarów na terenie Polski. W przypadku wysyłek zagranicznych koszty zostaną ustalone indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi cennikami u wybranego przez Klienta przewoźnika.

2. FORMY PŁATNOŚCI

1. Jedyną formą płatności za zamówienia złożone w serwisie Madame Allure jest przedpłata, polegająca na tym że wysłanie Produktu nastąpi dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Administratora ceny za produkt powiększonej o koszty przesyłki.

2.  Przedpłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe Administratora:

ALLURE
ul. Ossowskiego 5 lok. 59
91-089 Łódź
nr rachunku: 45 1050 1461 1000 0092 1030 3443
(ING Bank Śląski)

 

Dla wpłat z zagranicy:

Numer IBAN: PL 45 1050 1461 1000 0092 1030 3443
BIC/SWIFT: INGBPLPW


3. W tytule przelewu należy wskazać:  numer zamówienia, otrzymany w mailu po złożeniu zamówienia oraz nazwę Użytkownika, utworzoną podczas rejestracji w serwisie Madame Allure.

3. WYSYŁKA

1. Produkty oferowane na sprzedaż są własnością Sprzedających i pozostają w ich posiadaniu do momentu wysłania Produktu.

2. Zamówienia zawierające Produkty od więcej niż jednego Sprzedającego będą wysyłane w osobnych przesyłkach.

3. Przesyłki z zamówionymi Produktami są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres podany przez Kupującego wskazany w Profilu Użytkownika w chwili składania zamówienia. Kupujący przed ostatecznym złożeniem zamówienia zobowiązany jest dokonać wyboru formy wysyłki w Panelu Kupującego.

4. Zmiana adresu korespondencyjnego przez Kupującego nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Zamówienia te zostaną wysłane na adres wskazany w Profilu Użytkownika w trakcie ich składania.

5. Zmiany adresu wysyłki dla złożonych zamówień można dokonać jedynie poprzez kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem Administratora.

6. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, serwis Madame Allure zleca Sprzedającemu wysyłkę Produktów. Od tego momentu Sprzedający ma obowiązek wysłać zamawiane Produkty w ciągu 5 dni roboczych, chyba, że w opisie zaznaczono inaczej. Uwaga! W sezonie ślubnym (marzec-wrzesień) ten czas ulega wydłużeniu do 7 dni roboczych (chyba, że w opisie zaznaczono inaczej).

7. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu także jeśli  w opisie Produktu Sprzedający wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy. W takiej sytuacji termin wysyłki wyniesie tyle dni ile zostało wskazane w treści Opisu Produktu


§4. ZASADY SPRZEDAŻY1. STATUS PROJEKTANTA

1. Status Projektanta jest przyznawany Użytkownikowi przez Administratora, po akceptacji zgłoszenia Użytkownika.

2. Użytkownik, chcący sprzedawać Produkty za pośrednictwem serwisu Madame Allure, powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając krótki opis swoich Produktów oraz co najmniej 5 zdjęć, prezentujących Produkty.

3. Warunkiem otrzymania dostępu do Panelu Projektanta, jest zarejestrowanie się w serwisie Madame Allure w charakterze Klienta.

4. Po przyznaniu statusu Projektanta, Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić dane konta bankowego. Należy również uzupełnić dane adresowe, o ile nie zostały wcześniej zdefiniowane, oraz dane firmy (nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP), jeśli Sprzedający prowadzi działalność gospodarczą i chce otrzymywać faktury VAT za pobieraną przez Serwis prowizję w przypadku sprzedaży Produktu.

5. Sprzedający ma obowiązek uzupełnić logo, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi jego wymiarów, przedstawionymi przez Administratora.

6. Zabrania się Sprzedającym zamieszczania na logo adresów innych stron www oraz wszelkich informacji mających charakter handlowy lub kontaktowy.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do odebrania Użytkownikowi statusu Projektanta, w szczególności jeżeli Produkty wystawiane przez Użytkownika mają negatywny wpływ na wizerunek serwisu.2. OPŁATY, PROWIZJE, ROZLICZENIA

1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników działających w charakterze Kupujących jest bezpłatne.

2. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Sprzedawców są odpłatne. Serwis pobiera prowizję od ceny sprzedanego Towaru. Wynosi ona do 25%, chyba że strony ustalą inaczej. Prowizja jest obliczana automatycznie, w Panelu Projektanta, w momencie dodawania nowego Produktu. Sprzedający w rubryce "Moja cena" podaje kwotę, jaką chce otrzymać za dany Produkt z uwzględnieniem kwoty prowizji. W rubryce "Cena dla Klienta" pojawia się kwota z naliczoną prowizją. Klient na Karcie Produktu widzi jedynie "Cenę dla Klienta".

3. Serwis pobiera wynagrodzenie za świadczone usługi w formie prowizji z bieżących wpływów za zamówienia składane przez Kupujących.

4. Rozliczenia pomiędzy Administratorem a Sprzedającym mają miejsce jeden raz w miesiącu, do 10. dnia miesiąca, za poprzedni miesiąc.

5. Rozliczenie dokonywane jest na rachunek bankowy podany przez Sprzedającego w Panelu Projektanta.

6. W przypadku braku danych rachunku bankowego Sprzedającego w Panelu Projektanta, rozliczenie zostanie dokonane dopiero po uzupełnieniu tych danych.

7. Rozliczeniu podlegają jedynie Produkty, które zostały zamówione w poprzednim miesiącu, i zostały wysłane przez Sprzedającego przed dokonywaniem rozliczeń przez Administratora, a wysyłka została potwierdzona numerem nadania, podanym w Panelu Projektanta.

8. W przypadku, gdy data wysyłki oraz numer nadania zostaną podane po dokonaniu przez Administratora rozliczenia, Administrator dokona rozliczenia ze Sprzedającym za taki Produkt w następnym okresie rozliczeniowym.

9. Sprzedający może na bieżąco śledzić rozliczenia, związane ze sprzedażą, na swoim koncie.

10. Wypłata środków zgromadzonych przez Projektanta z tytułu sprzedaży Produktów w serwisie Madame Allure następuje raz w miesiącu, do 10. dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni.

11. Wartość rozliczenia należną Sprzedającemu za poprzedni miesiąc stanowi suma cen Produktów sprzedanych w poprzednim miesiącu, pomniejszona o prowizję serwisu Madame Allure, wyliczoną zgodnie z punktem 4.2 oraz powiększona o koszty wysyłki tych Produktów.

12. Rozliczenie podlega ewentualnym korektom z tytułu zwrotu Produktów, za które Sprzedający otrzymał już wynagrodzenie w ramach poprzednich rozliczeń.

13. Wypłata środków następuje w formie przelewu na konto bankowe Sprzedającego, zdefiniowane przez niego.

14. Przed rozpoczęciem sprzedaży, Sprzedający ma obowiązek oznaczyć w ustawieniach swojego Panelu Projektanta oferowane przez niego formy wysyłek spośród listy znajdującej się w ustawieniach Panelu Projektanta. Jeśli Sprzedający chce udostępnić dla Kupujących więcej niż jedną formę wysyłki, może wybrać ich kilka, przytrzymując klawisz Control i oznaczając wybrane formy wysyłki. Wybrane w ten sposób wysyłki będą pojawiać się w karcie każdego dodawanego Produktu, a Sprzedający będzie zobowiązany uzupełnić je ceną, adekwatną dla każdego Produktu, zgodną z obowiązującymi cennikami dla danego usługodawcy.


3. PRODUKTY

1. Oferując do sprzedaży Produkty Sprzedający oświadcza, że jest w ich posiadaniu bądź jest właścicielem ich projektu i potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych Produktów każdemu, kto nabędzie je w związku z zawarciem umowy sprzedaży Produktu za pośrednictwem serwisu Madame Allure.

2. Poprzez wystawienie Produktu w serwisie Sprzedający występuje z ofertą zawarcia umowy sprzedaży.

3. Wystawienie Produktu – czynność, polegająca na wybraniu w Profilu Sprzedającego zakładki „Konto projektanta”, następnie „Produkty” i opcji „Nowy produkt”, oraz uzupełnienie następujących danych: Nazwa Produktu(§1), Opis Produktu (§1), kategoria produktu (wybór z dostępnej listy kategorii), podkategoria produktu (wybór z dostępnej listy podkategorii; należy wybrać minimum jedną podkategorię, maksymalnie trzy podkategorie),  wybór koloru dominujący Produktu (wybór z dostępnej listy odcieni), cena jaką Sprzedający chce otrzymać za dany Produkt (§4, pkt.2.2), zdjęcia Produktu (minimum jedno zdjęcie w rozdzielczości nie przekraczającej 1000 px na 900 px), koszty wysyłki dla wybranych wcześniej form ( Wybór form wysyłki następuje poprzez zaznaczenie ich z dostępnej listy oraz podanie kosztów wysyłki - §4, 2.14)

4. Zamieszczając w serwisie Madame Allure Produkty autorskie, Projektant oświadcza, że jest ich autorem.

5. Dodawane przez Sprzedającego zdjęcia, opisy oraz banery nie mogą zawierać adresu zamieszkania, adresu e-mail, adresu własnej strony internetowej Sprzedającego, numeru telefonu, numeru gg itp. ani żadnego innego sposobu, który umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Serwisu.

6. Jeżeli wystawiony Produkt jest pojedynczym egzemplarzem (Sprzedający posiada tylko 1 sztukę danego Produktu), to w tym samym czasie nie może być oferowany do sprzedaży w innych miejscach (galeriach internetowych, serwisach aukcyjnych itp.).

7. Sprzedający jest zobowiązany do dokładnego opisania produktu (patrz: Opis Produktu, §1) Sprzedający jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego wykonawcy, które są umieszczane w Opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.

8. Sprzedający jest zobowiązany do opatrzenia wystawianego Produktu co najmniej jednym zdjęciem.

9. Sprzedający jest zobowiązany do przedstawiania wyłącznie dobrej jakości zdjęć. Zdjęcia produktu powinny być wykonywane na białym lub jasnym tle, lub na modelu. Zabrania się dodawania zdjęć produktów prezentowanych na manekinach, zdjęć nieostrych, nieestetycznych. Produkty opatrzone zdjęciami nie spełniających tych kryteriów będą usuwane przez Administratora, lub wyłączane ze sprzedaży do czasu uzupełnienia danych zgodnie z wytycznymi Administratora.

10. Opis towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej sprzedaży. Opis nie może służyć jako sposób komunikowania się między Użytkownikami ani jako reklama i/lub sposób promocji towarów oraz usług oferowanych poza Serwisem, a także do organizowania konkursów.  

11. Zabrania się Sprzedającemu zamieszczania w opisach Produktów wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres e-mail, adres strony internetowej, numer telefonu itp.

12. Opis sprzedaży ani tytuł nie może zawierać informacji o możliwości sprzedaży towaru poza Serwisem Madame Allure (w żadnej formie).

13. Sprzedający wystawiając Produkt określa dostępne formy wysyłki danego Produktu oraz ich cenę.

14. Zabrania się Sprzedającemu zawyżania cen przesyłek w stosunku do obowiązujących cenników Poczty Polskiej oraz firm kurierskich.

15. Sprzedający deklaruje, że jest autorem lub posiada prawo do używania zdjęć oraz opisów, które publikuje w serwisie Madame Allure.

16. Sprzedający zobowiązany jest przypisać Produkt do odpowiedniej kategorii produktowej. Celowe i notoryczne przypisywanie Produktów do nieodpowiednich kategorii będzie skutkowało ich usunięciem z listy Produktów oferowanych za pośrednictwem serwisu Madame Allure.

17. Sprzedający może samodzielnie usunąć wystawiony Produkt, pod warunkiem, że nie jest on w danym momencie zamówiony oraz nie znajduje się w czyimś koszyku.

18. Administrator zastrzega sobie prawo do wyboru produktów prezentowanych na stronie głównej serwisu Madame Allure, oraz w newsletterze.

19. Administrator ma prawo wyłączyć Produkt ze sprzedaży, jeśli nie spełnia on wymagań stawianych przez Administratora określonych w §4.3, pkt. 1-12. Produkt może być ponownie włączony do sprzedaży po spełnieniu wymagań, które były przyczyną wyłączenia Produktu ze sprzedaży.

20. Administrator ma prawo usunąć Produkty z listy Produktów sprzedawanych za pośrednictwem serwisu Madame Allure, jeśli
a) godzą w wizerunek, dobre imię serwisu Madame Allure i jego Administratora
b) ze względu na swoją treść lub sprzedawany Produkt naruszają obowiązujące przepisy lub prawa osób trzecich.

21. W przypadku, gdy Sprzedający dostarczy Kupującemu wadliwy Produkt, ma obowiązek naprawić (usunąć wadę) reklamowany Produkt, wymienić go na Produkt podobny, wolny od wad lub wymienić na inny Produkt wybrany przez Kupującego. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany, Projektant ma obowiązek przyjąć zwrot wadliwego Produktu od Kupującego.


4. WYSYŁKA

1. Produkty oferowane na sprzedaż pozostają w posiadaniu Sprzedającego do momentu wysłania Produktu.

2. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, serwis Madame Allure informuje mailowo Sprzedającego o otrzymaniu wpłaty od Kupującego z tytułu złożonego zamówienia. Od tego momentu Sprzedający ma obowiązek wysłać zamawiane Produkty niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, chyba, że w Opisie Produktu zaznaczono inaczej. W okresie od marca do września ten czas ulega wydłużeniu do 7 dni roboczych.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą opóźnić realizację zamówienia, Sprzedający zobowiązany jest poinformować o tym Administratora serwisu Madame Allure, który przekazuje tą wiadomość do Kupującego.

4. Sprzedający zobowiązany jest wysyłać opłacone Produkty w formie wybranej przez Kupującego spośród listy dostępnej w Karcie Produktu, a wypełnianej przez Sprzedającego w momencie dodawania Produktu do listy Produktów sprzedawanych za pośrednictwem serwisu Madame Allure.

5. Sprzedający zobowiązany jest przechowywać dowody nadania przesyłek na wypadek konieczności reklamowania niedostarczonej przesyłki.

6. Zabrania się Sprzedającemu dołączania do przesyłek wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej.

7. Po wysłaniu Produktów, Sprzedający zobowiązany jest potwierdzić realizację zamówienia na swoim koncie, po wejściu w zakładkę Moje produkty: Sprzedane, wybranie opcji „Wprowadź numer przesyłki” przy Produkcie, którego numer przesyłki dotyczy. Po kliknięciu pojawi się pole, oznaczone napisem „Wprowadź numer przesyłki”. Należy tam wprowadzić: formę wysyłki, datę wysłania Produktu oraz numer wysyłki. Po kliknięciu na napis „Zatwierdź wysyłkę”, Kupujący otrzyma informację drogą mailową, że Produkt został wysłany. Również w jego Panelu Kupującego pojawi się informacja, że Produkt został wysłany.


5. KOMUNIKACJA Z KUPUJĄCYM

1. Serwis Madame Allure umożliwia komunikację pomiędzy Użytkownikami/Kupującymi a Sprzedającymi za pośrednictwem Administratora serwisu. System ten powinien być wykorzystywany wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówień, np. w celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie Produktu czy zamówienia, zamawiania Produktu lub modyfikacji Produktu zgodnie ze specyfikacją Kupującego, czy komunikacji związanej z obsługą zwrotów i reklamacji, itp. Kontakt ze Sprzedającymi jest możliwy poprzez wybranie na Karcie Produktu opcji „Skontaktuj się z projektantem”. Wiadomość wysłana w ten sposób trafi do Administratora serwisu, a ten przekaże ją Sprzedającemu. Wówczas w Profilu Sprzedającego, w zakładce „Moje wiadomości” pojawi się nowa wiadomość, oznaczona pogrubioną czcionką. Sprzedający  może odpowiedzieć na wiadomość. W tym celu powinien wpisać w polu „Odpowiedz na wiadomość” treść, a następnie kliknąć ikonę „Wyślij”. Wysłana w ten sposób wiadomość trafi do Administratora serwisu, a ten przekaże ją Użytkownikowi/Kupującemu, który nawiązał kontakt ze Sprzedającym.

2. Sprzedający zobowiązany jest możliwie jak najszybciej odpowiadać na wiadomości otrzymane od Administratora.

3. Zabrania się Sprzedającemu nakłaniania Kupującego do zakupu Produktu poza serwisem Madame Allure.

4. Zabrania się Sprzedającemu umieszczania w wiadomościach wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres e-mail, numer telefonu, adres strony internetowej.


6. FAKTURY VAT

1. Na życzenie Sprzedającego, serwis Madame Allure wystawia rachunki na łączną prowizję pobraną w danym miesiącu od sprzedaży Produktów.
 
2. Warunkiem wystawienia faktury jest uzupełnienie następujących danych firmy w Panelu Projektanta :
a) imiona i nazwiska lub nazwy oraz adres;
b) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi.

3. Faktury wystawiane są za miesiąc poprzedni, do 7. dnia następnego miesiąca.

4. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie w formie elektronicznej przez Administratora serwisu Madame Allure.§5. ZWROTY I GWARANCJA

1. W przypadku, gdy produkt nie posiada właściwości określonych przez konsumenta i nie był wykonany na zamówienie,  kupującemu przysługuje 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania.

2. Jeżeli strony umowy nie umówią się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu konsumentowi w wypadkach świadczeń (w tym zwłaszcza sprzedawanych przedmiotów) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, nieprefabrykowanych lub ściśle związanych z jego osobą.

3. W zakresie rękojmi i gwarancji obowiązują zasady przewidziane w obowiązujących przepisach. Treść artykułów znajduje się poniżej regulaminu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów

UWAGA! Prosimy nie odsyłać zwrotów na adres firmy, podany na stronie. Adres do zwrotu zostanie podany po mailowym zgłoszneniu chęci zwrotu.

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do towarów wykonanych na zamówienie, według specyfikacji Konsumenta bądź według jego projektu, noszących znamiona personalizacji.

Termin do ostąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór pisma: madameallure.pl/wzor-odstapienia), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminy do odstąpienia od umowy. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Jeśli do przesyłki dołączony był dowód zakupu (rachunek, paragon, faktura), uprzejmie prosimy o dołączenie go do przesyłki.


SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY


W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposoby dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym razie nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Termin na zwrot pieniędzy może zostać wydłużony do czasu otrzymania towaru.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres, który podamy Państwu niezwłocznie po zgłoszeniu chęci odstąpienia od umowy (wynika to z faktu, że za wysyłkę towarów odpowiedzialni są bezpośrednio ich producenci), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 


Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty odesłania rzeczy.


§6. REKLAMACJE

1. Użytkownik serwisu Madame Allure ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą zarówno zakupionych Produktów, jak i jakości obsługi.

2. W przypadku zgłoszenia, że przesyłka nie dotarła do Kupującego, jeżeli Poczta lub kurier uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora serwisu Madame Allure o wszelkich informacjach uzyskanych od Poczty lub firmy kurierskiej w trakcie trwania postępowania reklamacyjnego, a następnie Administrator przekazuje te informacje niezwłocznie Kupującemu.

3. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedających, jednak w przypadku sporów, jeśli obie strony wyrażą na to zgodę, serwis Madame Allure występuje w charakterze arbitra, jednak arbitraż ten nie zastępuje postępowania sądowego.

4. W przypadku gdy reklamacja kończy się zwrotem pieniędzy, Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu należność za Produkt oraz koszty przesyłki. Jeżeli w okresie, w którym następuje zwrot, nie nastąpiło jeszcze rozliczenie pomiędzy Administratorem serwisu a Sprzedającym za dany Produkt, który jest przedmiotem zwrotu, to z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota, która została mu naliczona za dany Produkt, koszt wysyłki do Kupującego oraz koszt odesłania Produktu (o ile został poniesiony przez Kupującego).§7. USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w serwisie Madame Allure w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Administratora serwisu stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.

2. Serwis Madame Allure może tymczasowo odmówić usunięcia konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec serwisu lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

3. Serwis Madame Allure zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, który swoim postępowaniem narusza niniejszy Regulamin lub w jakikolwiek sposób zakłóca działanie serwisu.

4. Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji serwisu Madame Allure, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji  bez uprzedniej zgody Administratora. Jeśli Użytkownik dokona ponownej rejestracji bez uzyskania zgody to jego nowe konto zostanie usunięte.§8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych w serwisie Madame Allure jest firma ALLURE Michał Mogilewski.

 

2. Serwis Madame Allure, prowadzony pod firmą ALLURE Michał Mogilewski przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

3. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez serwis Madame Allure zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem serwisu.

 

4. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 136293.

 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak i ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora, tj.: do ewidencji sprzedaży, realizacji złożonych zamówień, kontaktu z Użytkownikiem w sprawie złożonych zamówień i/lub sprawach dotyczących funkcjonowania serwisu, a także do celów statystycznych.

 

6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich modyfikacji oraz całkowitego usunięcia.

 

7. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane w celu:

 

- realizacji zamówień

 

- kontaktu z Kupującymi i Sprzedającymi w sprawach związanych ze sprzedażą oraz rozliczeniami

 

- rozpatrywania reklamacji

 

- realizacji zwrotów

 

- w celach statystycznych.

 

8. Dane osobowe Kupujących, które są gromadzone w serwisie Madame Allure to: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

 

9. Dane osobowe Sprzedających, które są gromadzone w serwisie Madame Allure to: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, nazwa firmy, NIP, numer konta bankowego (niezbędny do comiesięcznych rozliczeń).

 

10. W celu realizacji zamówień złożonych w serwisie Madame Allure, Administrator udostępnia Sprzedającemu dane osobowe Kupującego w zakresie niezbędnym do wysyłki zamówienia (imię, nazwisko, adres, w razie potrzeby - numer telefonu).

 

11. W celu umożliwienia Kupującemu dokonania zwrotu towaru, serwis Madame Allure udostępnia Kupującemu dane osobowe Sprzedającego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.

 

12. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec Administratora serwisu Madame Allure, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

 

13. Serwis Madame Allure zapewnia Użytkownikom dostęp oraz możliwość sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, w przypadku gdy Użytkownik (Kupujący / Sprzedający) nie uregulował należności wobec serwisu Madame Allure i/lub naruszył obowiązujący w serwisie Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika

 

14. Dane osobowe powierzone Administratorowi serwisu Madame Allure przechowywane są bezterminowo lub do momentu zgłoszenia przez Użytkownika prośby o ich całkowitym usunięciu. Wówczas Administrator zobowiązuje się usunąć dane.

 

§9 PLIKI COOKIES

1. Serwis Madame Allure korzysta z plików Cookies ("ciasteczka").  Pliki cookies to niewielkie pliki danych, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika danego serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

2. Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację po naszym sklepie oraz poprawiamy jakość oferowanych usług.

3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

4. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).

5. Korzystając z serwisu Madame Allure, Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

6. Administrator w celu analizy statystyk strony korzysta z kodu śledzenia Google Analytics. Kod wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie śledzące. Zbierane dane są w zupełności anonimowe i nie pozwalają na zidentyfikowanie Użytkownika.


§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis Madame Allure pośredniczy w transakcjach zawieranych pomiędzy Sprzedającymi i Kupującymi.

2. Dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Zarejestrowany zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

4. Administrator ma prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia usług Serwisu. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając w Serwisie stosowną informację. W takim przypadku nie wpływa to na wykonanie zawartych wcześniej umów.

5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika.

6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.


RĘKOJMIA I GWARANCJA

W zakresie rękojmi i gwarancji obowiązują zasady przewidziane w obowiązujących przepisach, w tym w szczególności w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 9), w tym zwłaszcza:

Art. 556
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzeczsprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Art. 556.1.

§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.


§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie
na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
§ 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.


Art. 556.2.

Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.


Art. 556.3

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

Art. 557
§ 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
§ 2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy kupującym jest konsument.

§ 3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

Art. 558
§ 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.
§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Art. 559. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Art. 560.

§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Art. 561
§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
§ 2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
§ 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Art. 561.1

§ 1. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonaniatego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.
§ 2. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
§ 3. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów
demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.


Art. 561.2

§ 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.
§ 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

Art. 561.3

Z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 i 3 koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.


Art. 561.4

Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

Art. 561.5

Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Art. 562 Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, a sprzedawca mimo żądania kupującego nie dostarczył zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, kupujący może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być dostarczone później.

Art. 563
§ 1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
§ 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

Art. 564

W przypadkach przewidzianych w art. 563 utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego lub do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, jeżeli sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.


Art. 565 Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

Art. 566
§ 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez
sprzedawcę.

Art. 567
§ 1. Jeżeli sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.
§ 2. W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący jest uprawniony, a gdy interes sprzedawcy tego wymaga – obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy. O zamiarze sprzedaży kupujący powinien w miarę możliwości zawiadomić sprzedawcę, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży. Kupujący może również odesłać rzecz sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo.

Art. 568
§ 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.
§ 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 1.
§ 3. W terminach określonych w § 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
§ 4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
§ 5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
§ 6. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

Art. 568.1.

Jeżeli określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania
rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. Przepis art. 568 § 6 stosuje się.


Art. 573 Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

Art. 574

§ 1. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.

Art. 575 Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że kupujący wiedział, iż prawa sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.

Art. 575 (1) Jeżeli kupujący uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając kupującemu zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

Art. 576
Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy art. 568 § 2–5, z tym że bieg terminu, o którym mowa w art. 568 § 2, rozpoczyna się od dnia, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej
Art. 576.1

§ 1. Jeżeli rzecz nie miała właściwości, które powinna mieć zgodnie ze swoim przeznaczeniem lub zgodnie z publicznie składanymi zapewnieniami, o których mowa w art. 5561 § 2, lub została wydana w stanie niezupełnym, sprzedawca, który poniósł koszty w wyniku wykonania
uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy przez konsumenta, może żądać naprawienia poniesionej szkody od tego z poprzednich sprzedawców, wskutek którego działania lub zaniechania rzecz stała się wadliwa.
§ 2. Odpowiedzialność określoną w § 1 ponosi także poprzedni sprzedawca, który wiedząc o wadzie rzeczy, nie poinformował o niej kupującego lub sporządził instrukcję montażu i uruchomienia dołączoną do rzeczy, jeżeli wada powstała na skutek zamontowania i uruchomienia rzeczy przez konsumenta zgodnie z tą instrukcją.
§ 3. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, obejmuje zwrot wydatków niezbędnych w celu realizacji uprawnień konsumenta, w szczególności związanych z wymianą lub usunięciem wady rzeczy sprzedanej, jej demontażem, transportem i ponownym zamontowaniem, a ponadto kwotę, o którą została obniżona cena rzeczy, oraz utracone korzyści.

Art. 576.2

§ 1. Roszczenie sprzedawcy przedawnia się z upływem sześciu miesięcy. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem poniesienia
kosztów przez sprzedawcę w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi przez konsumenta, nie później jednak niż w dniu, w którym sprzedawca powinien wykonać swoje obowiązki wobec konsumenta.
§ 2. Jeżeli sąd oddali powództwo o naprawienie szkody, stwierdzając, że strona pozwana nie była odpowiedzialna za powstanie wady rzeczy, bieg terminu przedawnienia w stosunku do wszystkich pozostałych sprzedawców nie może zakończyć się przed upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym orzeczenie oddalające powództwo stało się prawomocne.

Art. 576.3

Przepisy niniejszego działu nie uchybiają innym przepisom o obowiązku
naprawienia szkody.

Art. 576.4

Odpowiedzialności przewidzianej w niniejszym dziale nie można wyłączyć ani ograniczyć.

Gwarancja przy sprzedaży

Art. 577

§ 1. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie.
§ 2. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu
innych usług.
§ 3. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.
§ 4. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Art. 577.1

§ 1. Gwarant formułuje oświadczenie gwarancyjne w sposób jasny i zrozumiały, a gdy rodzaj informacji na to pozwala – w powszechnie
zrozumiałej formie graficznej. Jeżeli rzecz jest wprowadzana do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczenie gwarancyjne sporządza się w języku polskim. Wymagania używania języka polskiego nie stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej.
§ 2. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
§ 3. Uchybienie wymaganiom określonym w § 1 i 2 nie wpływa na ważność oświadczenia gwarancyjnego i nie pozbawia wynikających z niego uprawnień.

Art. 577.2

Uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny).

Art. 577.3

Sprzedawca wydaje kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny oraz sprawdza zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.

Art. 578 Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

Art. 579

§ 1. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
§ 2. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.
§ 3. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Art. 580
§ 1. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.
§ 2. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w § 1.
§ 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi gwarant.

Art. 581
§ 1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
§ 2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

Ponadto w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą przez sprzedającego który działa w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, stosuje się również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176), w tym zwłaszcza:
Art.  4
1. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
2. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.
3. W przypadkach nieobjętych ust. 2 domniemywa się, że towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować.
4. Na równi z zapewnieniem producenta traktuje się zapewnienie osoby, która wprowadza towar konsumpcyjny do obrotu krajowego w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, oraz osoby, która podaje się za producenta przez umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego.

Art. 5  Sprzedawca nie jest związany zapewnieniem, o którym mowa w art. 4, jeżeli wykazał, że zapewnienia tego nie znał ani, oceniając rozsądnie, znać nie mógł albo że nie mogło ono mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy, albo też że jego treść sprostowano przed zawarciem umowy.
Art. 6 [Nieprawidłowości w montażu i uruchomieniu] Za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.
Art. 7 Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego.
Art. 8
1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
3. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
4. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
Art. 9
1. Kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określi, w drodze rozporządzenia, dla towarów żywnościowych krótsze terminy zawiadomienia, mając na względzie trwałość tych towarów.
Art. 10
1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.
2. Roszczenia kupującego określone w art. 8 przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową; przedawnienie nie może się skończyć przed upływem terminu określonego w ust. 1. W takim samym terminie wygasa uprawnienie do odstąpienia od umowy.
3. Zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy.
4. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi kupującego.

X

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności. Zamknij